Digitális oktatás

Kedves Szülők!

Kedves Tanulók!


A köznevelési intézményekben az új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III.14.) számú Kormányhatározatban foglaltakra tekintettel, 2020. március 16. napjától az iskolánkban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása online módon történik. Az új munkarendben a pedagógusok otthonukból végzik munkájukat, a tanulók pedig otthonukban tanulnak. A tanulók a tananyagot digitális támogatással kapják meg.

Az első átmeneti időszakban a pedagógus kollégák különböző digitális alkalmazások segítségével igyekeztek megvalósítani az oktatást, közvetíteni a tananyagot. Az elmúlt hét tapasztalatait értékelve több alkalommal előfordult, hogy az egy osztályban tanító pedagógusok 4-5 alkalmazás (KRÉTA; Skype, Messenger, Facebook; Classroom stb.) felhasználásával küldték meg, adták át a tananyagot, amely egy idő után nehezen követhető a tanulók, a szülők számára főként azokban a családokban, ahol 2-3 iskoláskorú gyermek is van.


Az elmúlt napok tapasztalatai, a KRÉTA rendszer működésének bizonytalanságai, valamint a tankerület javaslata alapján, felső tagozaton, 2020. március 30-tól, intézményünkben az OFFICE 365 rendszer TEAMS alkalmazásának kötelező használatával valósul meg a digitális munkarendben történő nevelés-oktatás, amely megfelel az átláthatóság és az ellenőrizhetőség kritériumainak is. Az alkalmazás használatával kapcsolatban felhasználói útmutató készül a tanulók és a szülők számára is, amelyet a KRÉTA rendszerben és a honlapon is közzé teszünk.


Fenti rendszer alkalmazásának használata mellett, a KRÉTA rendszert is használjuk az alábbi ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK elvégzésére.


A KRÉTA rendszerben azokat az órákat továbbra is naplózni kell a pedagógusoknak, amelyeket digitális formában tartanak. A tanórák tananyagát rögzíteni kell, a tanulók hiányzásait nem megjelent státuszra kell állítani, mivel nincsenek jelen a tanulók, de nem is hiányoznak.

A tanulók és szüleik tájékoztatása érdekében a tanórák tananyagát be kell írni a “Házi feladatok” felületre, ahol a kiadott feladatokat, illetve a digitális tananyagok linkjeit is meg kell jeleníteni, ezzel lehetővé téve, hogy e felületről a tanulók később is visszakereshessék az adott órára vonatkozó információkat.


Az új MUNKAREND továbbra is a KRÉTA rendszerben feltöltött ÓRARENDEK alkalmazásával valósul meg mind a tanuló, mind a pedagógusok számára. Ezáltal mindenki számára (pedagógus, tanuló, szülő) egyértelmű, hogy az órarend szerint az adott osztálynak, adott napon, adott órában a tantárgyat tanító pedagógus pl. online oktatást tart, tananyagot, feladatot küld stb. A pedagógusnak abban az időpontban, amikor órarend szerint órája van, rendelkezésre kell állnia a bevezetett rendszeren keresztül, hogy a tananyag feldolgozásában segítséget tudjon nyújtani a hozzá forduló tanulóknak, szülőknek. A tananyagot minden pedagógusnak, az óra megkezdése előtt, fel kell töltenie a bevezetett rendszerbe, pontos és részletes magyarázattal, útmutatóval ellátva. Az új munkarend így továbbra is igazodik a tanulók megszokott életritmusához.


Kizárólag azoknál a tanulóknál támogatott a fenti rendszertől és alkalmazástól eltérő, más alkalmazások használata, valamint az analóg megoldások előtérbe helyezése, akiknek a speciális helyzetüknél fogva nem állnak rendelkezésükre azok az eszközök, amelyekkel be tudnak kapcsolódni a digitális oktatásba. Szóba jöhet számukra intézményi eszköz kölcsönzése, amennyiben rendelkezésre áll (a tanuló, szülő jelezze az osztályfőnöknek).


A digitális munkarendben történő oktatás során a TANULÓ érdekeit és terhelhetőségét együttesen kell szem előtt tartanunk, mivel ebben az oktatási formában a tananyag feldolgozását, megértését, a feladatok megoldását, az egész tanulási-tanítási folyamatot irányító pedagógus nincs olyan mértékben jelen, mint a hagyományos oktatási formában. Ennek figyelembe vételével, minden pedagógus átgondolja a tanítási-tanulási folyamatot, a kiküldendő, feldolgozandó tananyag mennyiségét, a házi feladatokat, és szakmai munkát a jelen helyzethez igazítja. Ebben a munkában legfontosabb munkatársaink, támaszaink a szülők, akiket ezúton is kérek, hogy a gyermekeik érdekében, szorosan együttműködve, mindent tegyünk meg azért, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki ebből a mindenki számára sok feszültséggel teli helyzetből, amelyben mindannyian megméretettünk emberségből, együttműködésből, türelemből, felelősségvállalásból.


A pedagógusok a jelen helyzetre, a tanulók életkori sajátosságaira, valamint a tanítandó tananyagra tekintettel szabadon döntenek arról, hogy milyen módszert használnak a hatékony és sikeres gyermekközpontú tanítási-tanulási folyamatban a digitális oktatás során.

A tananyagok küldésénél javasolt a tömbösítést választania a pedagógusnak. A heti 1 órában tanított tantárgy esetén kéthetente egyszer, a heti 2-3 tanórában tartott tantárgy esetén heti egyszer, a heti 4-5 órában tartott tantárgy estén heti kétszer érdemes megküldeni a tananyagot az osztály tanulóinak órákra lebontva, első alkalommal a tantárgy órarend szerinti heti első órájának megkezdése előtt. Minden pedagógus arra fog törekedni, hogy a tanulóknak adott feladat elvégezhető legyen, mert a gyermekek életében is új a digitális eszközökkel történő tanulás, házi feladat készítés. A beküldési határidők megfelelő időt fognak biztosítani a feladatok elkészítésére. Figyelembe fogjuk venni azt is, hogy sok családban több iskoláskorú gyermek is van, de csupán egy eszköz áll rendelkezésükre.


Pedagógiai Programunk alapján a tanulóink előrehaladását, tanulmányi munkáját rendszeresen ellenőrizni, értékelni kell a digitális munkarend alatt is. Mivel adott (1-8.) évfolyamok követelményei nem változtak, így a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint, minden tantárgyból, minden hónapban, minden tanulónak legalább 1 jeggyel rendelkeznie kell.

A tanulók ellenőrzése történhet online tesztekkel, PPT-k készítésével, házi dolgozat íratásával, beküldendő írásbeli feladatokkal, online szóbeli feleletekkel, projektmunka elvégzésével. Az ellenőrzés típusáról a pedagógus dönt. Az érdemjeggyel történő értékelést, a pedagógusnak előre jeleznie kell a diákok felé legalább 1 héttel. A diáknak az előre jelzett dolgozatokra fel kell készülnie, meg kell oldania a feladatokat, és be kell küldenie a pedagógus által meghatározott időpontra. A pedagógus a megíratott számonkérést két héten belül kijavítja, az érdemjegyet pedig a KRÉTA rendszer naplójába feltölti. Amennyiben megoldható, a digitális rendszeren keresztül, a javított dolgozatot visszaküldi a diáknak.

Amennyiben a pedagógus online tanórát tart, legalább egy nappal előtte, értesíteni kell az érintett osztály/csoport tanulóit.


A tanulókkal és szülőkkel történő kommunikációra, kapcsolattartásra intézményünk elsődleges csatornaként a KRÉTA e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját használja, de nem kizárólagos jelleggel. Az információkat az intézmény honlapján www.aporkaiskola.hu is megosztjuk. Amennyiben a szülőknek problémái adódnak a KRÉTA rendszerbe történő belépéssel azt a titkarsag@aporkaiskola.hu e-mail címen jelenthetik be. Minden diákunk rendelkezik érvényes felhasználónévvel és jelszóval az alkalmazások használatához. A tanulóknak a saját (név@aporkaiskola.hu) e-mail címüket is figyelniük kell, mert a digitális munkarendben történő oktatás során ezen keresztül is küldenek a pedagógusok információkat, anyagokat.

Az elmúlt időszak történései új dimenziót nyitottak meg számunkra az együttműködés területén, a tanuló-szülő-pedagógus együttműködése területén, amelynek erősítése közös feladatunk és felelősségünk. Hiszem, hogy együtt ezt a helyzetet is meg tudjuk oldani, de csak akkor, ha mindenki összefog a közös siker érdekében.

Kérjük a szülőket, hogy segítsenek gyermekeiknek az otthoni munkarend és időrend kialakításában. Örömmel várunk és fogadunk minden jobbító szándékú észrevételt és visszajelzést!Segítő együttműködésüket a nevelőtestület nevében ezúton is köszönöm.


Áporka, 2020. március 24.

Hozzászólások lezárva.