Házirend

Áporkai Általános Iskola

Áporka, Petőfi Sándor u. 78.

„Mert legyen az élet bármilyen nehéz, élni csak egyféleképpen lehet, emberként.” (Gál Zoltán)

Bőcze Bernadett

Intézményvezető

Kedves Tanulónk!

Szeretettel köszöntünk iskolánk tagjaként!

Tanáraid és az iskola valamennyi dolgozója arra törekszik, hogy az itt eltöltött évek alatt sok ismeretet, tudást gyűjts, kibontakoztasd képességeid és értékes jellemvonásaid, s mindeközben jól érezd magad. Annak érdekében, hogy az itt folyó közös munkánk zavartalan legyen, néhány szabályt neked is be kell tartanod!

Intézményünk általános elvárásai tanulóinkkal szemben

✓ Munkátok a tanulás. Érezzétek kötelességeteknek, hogy az iskolai és otthoni, szóbeli, valamint írásbeli feladataitokat a legjobb tudásotoknak megfelelően végezzétek!

✓ Társas életetekben tartsátok meg a kulturált viselkedés szabályait!

✓ Vigyázzatok a magatok és társaitok testi épségére!

✓ Tanáraitokkal dolgozzatok együtt az iskola hírnevének öregbítésén!

✓ Ismerjétek meg és ápoljátok az iskola hagyományait!

I. A házirend hatálya és célja

Az iskola házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.

1. A Házirend határozatlan időre szól.

2. A házirendet az iskola nevelőtestülete 2019. szeptember 18-án fogadta el, a Diákönkormányzat és az SZMK előzetes véleményezésével. (Iskolánkban iskolaszék és intézményi tanács nem működik.)

3. A házirend célja, hogy meghatározza a tanulók jogait és kötelességeit az iskolában, az iskola által szervezett programokon, és a tanulók iskolai tevékenységével kapcsolatban.

Ez a házirend az Áporkai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szüleire, az iskola pedagógusaira és egyéb alkalmazottjaira, valamint minden, az intézménybe látogató személyre vonatkozik.

A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra, rendezvényekre vonatkoznak, melyeket elsődlegesen a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és/vagy amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.

II. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

1. A házirend tervezetét a nevelők, a diákok és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola intézményvezetője készíti el.

2. A házirend tervezetét megvitatják az iskolai tanulóközösségek (diákönkormányzat, osztályok és napközis csoportok, diákkörök, szakkörök, sportkörök stb.) és véleményüket képviselőik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti és megtárgyalja az iskola intézményvezetőjével.

3. Az iskola intézményvezetője a tanulók véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. Ezt a tervezetet véleményezi az iskolai diákönkormányzat vezetősége. Egyetértésük esetén a házirendet az iskola nevelőtestülete fogadja el.

4. A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.

5. Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti:

– az iskola intézményvezetője

– a nevelőtestület

– az iskolai szülői szervezet

– a diákönkormányzat iskolai vezetősége

A házirend módosítását az 1-5 pontokban leírt módon kell végrehajtani.

III. A tanulói jogviszony keletkezésével kapcsolatos szabályok

1. A tanulót szülője, gondviselője (a továbbiakban: szülő) írathatja be az iskolába, a következő dokumentumok bemutatásával:

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

➢ a gyermek lakcímkártyáját;

➢ a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt);

➢ a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

➢ a diákigazolvány igénylőlapot

➢ TAJ kártya

➢ Bírósági végzés (Válás esetén a szülői felügyeleti jogról)

➢ szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

➢ a Nevelési Tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a Nevelési Tanácsadó vizsgálatát javasolta)

A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél be kell mutatni:

➢ a gyermek lakcímkártyáját;

➢ a szülő személyi igazolványát;

➢ a szülő lakcímkártyáját;

➢ az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;

➢ az új diákigazolvány igénylőlapot

➢ TAJ kártya

➢ Bírósági végzés (Válás esetén a szülői felügyeleti jogról)

➢ Szakértői vélemény SNI vagy BTM esetén

2. A tanulói jogviszony létesítéséről – amennyiben a gyermek nem helyi lakos – az intézményvezető dönt az intézményvezető-helyettesek, illetve a leendő osztályfőnök véleményének kikérésével.

Az iskolánkba beiratkozott tanulóra a tanulói jogviszony első napjától érvényesek a házirendben foglalt szabályok.

IV. A tanulók jogai

1. A tanulónak az őt érintő kérdésekben joga van megismerni – szükség esetén törvényes képviselőjén keresztül – a rá vonatkozó jogszabályokat, jogi normákat; ezért a Házirendet minden osztályfőnök tanév elején ismerteti a tanulókkal, az első szülői értekezleten a szülőkkel, (az első osztályosok szülei a rövidített változatot kézhez is kapják), illetve közzé tesszük iskolánk honlapján.

2. Joga, hogy megismerje az iskola pedagógiai programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, a helyi tanterv követelményeit.

3. A tanuló jogosult szeptember folyamán megtudni a tantárgyi minimum-követelményeket.

4. Joga van, hogy válasszon a szabadon választható tantárgyak, foglalkozások közül. A hit- és erkölcstan választása a szülő írásbeli kérelmén alapul, amelyet minden év május 20-ig írásban kell jelezni az iskola felé.

5. Joga, hogy részt vegyen a diákönkormányzat, diákcsoportok munkájában és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek – ha törvény másképp nem rendelkezik –, az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek, és versenyeken részt venni.

6. A tanulónak joga van ismerni érdemjegyeit.

7. Bármilyen problémával fordulhat – szóban vagy írásban – szaktanáraihoz, osztályfőnökéhez, az igazgatósághoz, a diákönkormányzathoz.

8. A tanulónak jogában áll:

– részt venni az osztály és iskola életének alakításában

– részt venni a diákönkormányzat munkájában

Tanév elején az osztály választ titkos szavazással két képviselőt, akiknek kötelező részt venni a DÖK ülésein, és átadni az ott hallottakat az osztályközösségnek.

9. A tanulóközösség érdekképviseleti szerve a diákönkormányzat. Vannak jogok, amelyek a diákok közösségében értelmezhetők, vagy gyakorolhatók. E jogok gyakorlása során a diákközösséget alapvetően a diákönkormányzat képviseli.

10. Joga, hogy a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá a törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását.

11. Az osztályközösség az osztály ügyeiben önállóan dönthet. Az osztályok döntései a házirendet nem sérthetik.

12. Minden tanuló jogosult igénybe venni az iskola egészségügyi, védőnő, iskolapszichológus és az iskolai szociális munkás szolgáltatásait.

13. A tanuló joga az iskola felszereléseit, helyiségeit rendeltetésszerűen használni tanári felügyelet mellett. Az intézményben működő diákkörök az iskola intézményvezetőjétől engedélyt kaphatnak az iskola egyes helyiségeinek használatára – magatartásuktól függően.

14. A Magyar Kormány döntése alapján a 2017. szeptember 1-én kezdődő tanévtől a tanulók 1. osztálytól 8. osztályig ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. Az ingyenességhez igazolást nem kell bemutatni, mivel ez alanyi jogon jár. A tankönyveket év végén megfelelő állapotban vissza kell adni. Rongálás esetén új tankönyvet kell leadni.

15. A tanuló napközis, tanulószobai vagy foglalkozásokra való jelentkezése szülői kérelmen alapul. Felvételéről és az esetleges eltanácsolásról a tantestület dönt. A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Szülői kérés hiányában a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. Ha a tanuló hosszabb ideig tartózkodik az iskola épületében tanári felügyelet nélkül, szintén kötelezhető ebben az időszakban tanulószobai vagy napközis foglalkozáson való részvételre. A tanulónak, ha nincs délutáni elfoglaltsága, az utolsó tanítási órája után az iskolát köteles elhagyni. Ha a tanuló magatartásával oly mértékben zavarja a napközis vagy tanulószobai munkát, hogy társai nem tudnak tanulni, a csoportból eltanácsolható.

16. Hátrányos vagy veszélyeztetett helyzet esetén a tanuló és/vagy szülője az iskola gyermekvédelmi felelősétől és/vagy osztályfőnöktől, illetve az intézmény vezetőjétől kérhet segítséget.

17. A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulónak és szülőjének joga a szakértői bizottság és a nevelési tanácsadó által meghatározott kedvezményekkel, mentességekkel kapcsolatos kérelmét az iskola igazgatójának benyújtani és arra érdemi választ kapni. Az SNI és BTMN-s tanulónak joga van a szakszerű ellátás igénybevételéhez. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa számára az ehhez szükséges vizsgálaton való részvételt.

19. A tanulónak joga, hogy 2 témazáró dolgozatnál többet egy tanítási napon ne írjon. A kijavított dolgozatot legkésőbb 10 tanítási napon belül megkapja.

A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.

V. A tanulók kötelességei

1. Az iskola minden tanulójának elsőrendű kötelessége, hogy rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek:

 • a tanórára feladott írásbeli házi feladatokat készítse el
 • a tanórára feladott tanulnivalót tanulja meg
 • ne zavarja a tanóra megtartását a témához nem kapcsolódó, vagy felszólítás nélküli közbeszólásokkal, beszélgetésekkel
 • ne akadályozza osztálytársait a tanuláshoz való joguk gyakorlásában (pl. ne kezdeményezzen velük beszélgetést tanóra közben stb.)

2. Részt vegyen a kötelező és a szabadon választott tanórákon, fejlesztő foglalkozásokon, a választott szakkörökön, korrepetálásokon, egyéb foglalkozásokon. A mulasztást minden esetben öt munkanapon belül igazolni kell!

3. A tanuló minden órára köteles magával hozni felszereléseit és üzenő füzetét (amennyiben az osztályukban van egyezményes füzet, pl. leckefüzet, amit rendszeresen használnak üzenetek, információk cseréjére is). A tanuló az elvállalt feladatok megszabott határidőn belüli végrehajtásáért felelősséggel tartozik. A szakköri tagság és munka egy tanévre szóló önként vállalt kötelesség.

4. Minden olyan rendezvényen, amelyet a tanítás helyett szerveznek a diákoknak, kötelessége megjelenni. A távolmaradása igazolatlan hiányzásnak számít.

5. Megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. Életkorához és fejlettségéhez, valamint iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint – közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában; azaz:

 • ne szemeteljen
 • az utolsó tanítási óra után a padját hagyja üresen és tisztán, a székét tegye fel a padjára
 • ha a pedagógus szükségesnek ítéli, vegyen részt az osztályterem vagy az általa használt szaktanterem tisztításában, rendezésében
 • tisztítsa le az általa okozott szennyeződést az iskolai eszközökről (pl.: firka a padon, széken stb.)

6. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi, lelki épségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton. Minden személyi sérülést és tárgyi rongálást azonnal jelenteni kell a legközelebbi tanárnak. Környezetünkért valamennyien felelősek vagyunk. A környezetünkben tapasztalt bármilyen rongálás ellen (az iskola felszerelési és berendezési tárgyai, a tanulótársak felszerelései, kerékpárok stb.) közösen kell fellépnünk. A gondatlan és szándékos károkozásért a tanuló szülője kártérítésre kötelezhető. A kártérítés mértékét a törvényi előírások figyelembevételével az iskola igazgatója állapítja meg.

7. A tanuló viselkedésével és öltözködésével is adja meg a tiszteletet tanárainak, társainak, az iskola minden dolgozójának

 • tartsa tiszteletben az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai emberi méltóságát, emberi jogait és a tanításhoz való jogukat, személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát
 • tartsa tiszteletben tanulótársai emberi méltóságát, emberi jogait és a tanuláshoz való jogát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát, segítse rászoruló tanulótársait
 • Öltözködésében, megjelenésében, hajviseletében, ékszerek viseletében a mértéktartás, ápoltság jellemezze. Iskolánkban nem engedélyezett (egészségkárosító hatásuk miatt) a haj-, köröm-, szem-, száj- illetve arcfesték használata, a tetoválás és a testékszer (balesetveszély miatt), fiúknál a fülbevaló viselése. Szélsőséges megjelenés esetén a nevelőtestület fenntartja jogát a szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetésre!

8. Ünnepi alkalmakkor a tanulók ünneplő ruhában kötelesek megjelenni (fehér blúz, sötét szoknya, illetve fehér ing és sötét nadrág).

9. A váltócipő használata iskolánkban kötelező.

10. A tanulói balesetek megelőzése érdekében iskolánk minden diákja az iskolakezdést követő első osztályfőnöki órán, illetve tanév közben iskolába lépést követően az első osztályfőnöki órán a balesetvédelmi szabályok ismertetésére kerül sor.

11. Az osztályfőnök javaslatára a tanulónak kötelessége részt venni a napközis vagy tanulószobai foglalkozásokon, ha a tanulmányi eredményei, házi feladat hiányai ezt indokolják.

12. A tanulók kötelessége, hogy megtartsák az iskolai szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a házirendben foglaltakat. A nevelőtestület fenntartja a jogát a szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetésre, amennyiben a fenti pontok valamelyikét nem tartja be.

13. A hetesek kijelölése névsor szerint történik, csoportbontás esetén a bontott órán a névsorban következő tanuló veszi át a hetes szerepét. A hetesek megbízatása 1 hétre szól.

A hetes kötelessége, hogy

 • a tanítás, illetve az órák előtt a tábla tisztaságáról gondoskodjon
 • az osztálytermekben a berendezési tárgyak épségét óvja, felügyeljen arra, hogy osztály megfelelő rendben várja a pedagógust
 • ellenőrizze a hiányzást és jelentse a nevelőnek
 • ha az órakezdés után 10 perccel nem érkezik meg a nevelő, jelezze az igazgatóhelyettesnek, vagy a tanári szobában valamelyik nevelőnek
 • óra végén letörölje a táblát, ellenőrizze a terem tisztaságát, ha problémát tapasztal, akkor azt jelentse a nevelőnek
 • szünetekben vigyázzon az értékekre, szellőztessen
 • a tanítás befejeztével becsukja az ablakot, lekapcsolja a villanyt


VI. A tanulók közösségei

1. Az iskolában a tanulók a következő tanulói közösségek munkájában vehetnek részt:

✓ diákönkormányzat,

✓ osztályok és napközis csoportok,

✓ diákkörök,

✓ szakkörök,

✓ sportkörök,

A tanulóközösségek véleményüket küldöttjeik útján juttatják el az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez.

2. Diákönkormányzatot és diákkört a tanulók saját maguk is alakíthatnak. Új diákönkormányzat vagy diákkör létrehozásáról az iskola igazgatóját haladéktalanul értesíteni kell.

3. Véleményezési jog szempontjából a tanulók nagyobb közösségének – az első pontban felsorolt tanulóközösségek mindegyikében, saját körében – az adott közösségbe tartozó tanulók 50%-a plusz egy fő minősül.

VII. Az iskola mindennapos szabályai

1. Iskolánk nyitvatartási- és munkarendje:

 • az iskola épülete tanítási időben 7 órától 17 óráig tart nyitva
 • az engedélyezett tanórán kívüli tevékenységek esetén az igazgatóval történt megállapodás szerint tart nyitva

2. A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje:

0.óra: 7:05 – 7:50 10 perc szünet

1.óra: 8:00 – 8:45 15 perc szünet (tízórai alsós, udvar)

2.óra: 9:00 – 9:45 15 perc szünet (tízórai felsős, udvar)

3.óra: 10:00 – 10:45 10 perc szünet (folyosó)

4.óra: 10:55 – 11:40 20 perc szünet (ebéd alsós, illetve udvar)

5.óra: 12:00 – 12:45 15 perc szünet (ebéd felsős, udvar)

6.óra: 13:00 – 13:45 5 perc szünet

7.óra: 13:50 – 14:35

A napközis nevelők 13:00-kor, a tanulószobás nevelők 14:00-kor átveszik a csoportjukhoz tartozó tanulókat az utolsó órát tartó nevelőktől. A délutáni munkarend a napközis és tanulószobás csoportok saját foglalkozási terve szerint alakul.

Jelzőcsengetéskor a tanulók kötelesek az órarend szerinti következő órájukra indulni.

Rövidített órák

0. óra: 7:20 – 7:50

1. óra: 8:00 – 8:30 (tízórai alsós)

2. óra: 8:45– 9:15 (tízórai felsős)

3. óra: 9:30 – 10:00

4. óra: 10:10 – 10:40

5. óra: 10:50 – 11:20

6. óra: 11:30 – 12:00 (ebéd alsós, felsős)

4. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idő előtt és után, továbbá étkezés idején a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógusok látják el.

5. Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasítása szerint a folyosókon vagy az udvaron töltik a kulturált magatartás szabályait megtartva.

6. Tanítási idő után a diákok csak pedagógus, vagy az intézményvezető engedélyével, vagy felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak az intézmény területén.

7. A tanulók a tanári szobába nem léphetnek be csak engedéllyel, a keresett pedagógust kopogtatás után kihívhatják a folyosóra, ahol megbeszélik ügyeiket.

8. Viselkedési előírások:

 • Tilos a trágár beszéd, az iskolai tanulóhoz méltatlan viselkedésmód, ezek megsértése osztályfőnöki figyelmeztetést, illetve további büntetési fokozatot von maga után.
 • Elvárjuk tanulóinktól, hogy úgy az iskolában, mint az iskolán kívül tartsák be mindenkivel szemben az udvariasság szabályait (köszönés, megszólítás, hangnem, beszédstílus, magatartás).

9. A hiányzó tanulónak gondoskodnia kell – a szaktanárral egyeztetett időpontra – lemaradása pótlásáról, ehhez tanulótársai, szaktanára és osztályfőnöke segítségét kérheti.

10. Az iskolán kívül, az iskola szervezésében történő programok (kirándulások, táborok, stb.) rendjét az azt vezető pedagógus határozza meg, de a házirend alapelveivel nem ütközően.

11. A tanítás nélküli munkanapok felhasználási elvei:

 • 1 nap programjáról a diákönkormányzat dönt,
 • 1 nap Pályaorientációs Nap
 • 2 nap a kirándulásoké /az éves munkaterv szerint másra is fordítható/
 • 2 napról az iskolavezetés minden tanévben az éves munkaterv elfogadásának idején dönt.

12. Az iskolai sportkör támogatásának módja:

➢ a fenntartó által biztosított teljes anyagi keret átadása,

➢ a rendelkezésre álló helyiségek biztosítása.

13. Hivatalos ügyek intézése

✓ Tanítási időben a tanulók hivatalos ügyeik intézése az iskolatitkári irodában történik 7 óra 30 perc és 16 óra között /kivéve pénteken, ekkor 14 óráig/

✓ A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. A szülők és a tanulók az ügyeleti rendről az iskola honlapjáról és az iskolai hirdetőkről szerezhetnek tudomást.

✓ Az iskolában plakátokat és hirdetményeket kifüggeszteni kizárólag az erre kijelölt helyen, csak az igazgató engedélyével szabad.

14. A tanulók, szülők tájékoztatása

✓ A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervéről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója a szülői szervezet munkaközösségi ülésén, az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.

✓ A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról egyéni megbeszéléseken, fogadóórákon, nyílt tanítási napokon és az e-ellenőrzőn keresztül tájékoztatják.

✓ A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban közölhetik az iskola nevelőivel, az iskola igazgatóságával.

15. Az elektronikus napló (KRÉTA)

 • Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót használ.
 • A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után – hozzáférhetnek az elektronikus ellenőrzőhöz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket.
 • A tanulók félévi osztályzatát az iskola – az elektronikus ellenőrző mellett – a szülőknek nyomtatott formában írásban is eljuttatja.
 • Az elektronikus ellenőrzőhöz a szülők a szülői hozzáférést az osztályfőnököktől az első szülői értekezleten kapják meg
 • Az iskola elektronikus naplója az osztályfőnök által megadott internet címen keresztül érhető el.

VIII. Az iskolai életre vonatkozó egyéb szabályok

1. A tanulóknak a tanítás megkezdése előtt legalább 15 perccel meg kell érkezniük az iskolába. Minden tanóra kezdésekor a helyükön ülve, felszerelésüket előkészítve várják a tanárt.

2. A tanulónak a tanítási órán részt kell vennie. A becsengetés után érkező tanuló késését az órát tartó pedagógus a késés pontos idejével bejegyzi az e-naplóba. A késések összegződnek, 45 perc egy óra hiányzásnak felel meg, mely értelemszerűen igazolt vagy igazolatlan hiányzásnak minősül. Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért a tanuló év végi magatartási osztályzata nem lehet példás.

3. Az igazolatlan órákhoz a következő intézkedések kapcsolódnak:

 • Ha a tanuló első alkalommal igazolatlanul mulaszt, az iskola felhívja a szülő figyelmét a rendszeres iskolába járásra, ha a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
 • 10 órát elérő igazolatlan mulasztás: az iskola igazgatója értesíti tanköteles tanuló esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot; osztályfőnöki megrovás, változó magatartás.
 • 30 igazolatlan órától: az iskola ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot a mulasztásról, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, igazgatói figyelmeztetés, rossz magatartás.
 • Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 50 órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt, igazgatói intő.
 • Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen
 • A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a meghatározott értesítési kötelezettségének.

4. A szülő egy tanévben öt napot (25 tanóra) igazolhat. Előre látható indokolt esetben az osztályfőnök engedélyezheti a hiányzást. Az előre nem látott hiányzásról lehetőség szerint a szülő a távolmaradás első napján értesítse az osztályfőnököt. A felhasznált öt napot meghaladó távolléthez igazgatói engedély szükséges.

A tanulónak a szülői, vagy az orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatnia, legkésőbb a mulasztást követő három napon belül, illetve osztályfőnöki órán. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.

5. A tanítás ideje alatt a tanulók csak tanári engedéllyel hagyhatják el az iskolát (a távozásra az osztályfőnök, a szaktanár, igazgatóhelyettes vagy az igazgató adhat engedélyt).

6. A tanuláshoz nem szükséges tárgyakat a tanuló nem hozhat az iskolába. Ezek eltűnéséért, megrongálódásáért felelősséget nem vállalunk.

7. Tanítási idő alatt a mobiltelefonok használata TILOS. A szülőknek év elején írásban nyilatkozniuk kell, hogy szükséges-e, hogy gyermekénél az iskolában mobiltelefon legyen. Amennyiben a tanuló elhozza magával a telefont, azt az első óra előtt le kell adnia a tanáriban kikapcsolt állapotban. E szabály megszegése esetén a szaktanár elveszi a tanulótól telefont, és csak a tanítási nap végén kaphatja vissza. Szülői értekezleten, fogadóórán és nyílt napon kép, – és hangfelvétel csak a pedagógus/ intézményvezető hozzájárulásával készülhet.

8. Az iskola épületében, illetve az iskola eseményeiről TILOS bármilyen hang- vagy képfelvétel készítése az igazgató hozzájárulása nélkül.

9. Az ablakon keresztül a járókelők zaklatása, valamint különböző tárgyak kidobálása TILOS, súlyos fegyelmi következményeket von maga után.

10. Rágógumizni és szotyolaféléket az iskola területére bevinni és ott fogyasztani nem lehet.

11. A dohányzás, az alkohol- és a drogfogyasztás az intézményben és az intézmény egész területén TILOS! A vétséget elkövetőkkel szembeni intézkedések:

a.) dohányzásnál első alkalommal osztályfőnöki figyelmeztetés, második alkalommal igazgatói figyelmeztetés és kapcsolatfelvétel a szülői házzal, illetve a megfelelő segítő intézménnyel, a továbbiakban fegyelmi eljárás.

b.) alkohol, valamint drog fogyasztása esetén első alkalommal igazgatói figyelmeztetés, kapcsolatfelvétel a szülői házzal, illetve a megfelelő segítő intézménnyel, a továbbiakban fegyelmi eljárás.

12. Az a tanuló, aki a házirendet szándékosan és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül.

IX. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai

1. Iskolánkban a tanulmányok alatt osztályozó vizsga, pótló vizsga és javítóvizsga tehető.

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

 • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel van mentve (magántanuló),
 • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 •  ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.

5. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 45§ 5, 6. szakasza alapján a tankötelezettség a szülő kérelmére egyéni tanrend szerint is teljesíthető. Az erre irányuló kérelmet a szülőnek az Oktatási Hivatal felé kell továbbítani.

 • A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig magántanulói jogviszonyként ismert jogintézményt felváltja az egyéni munkarend intézménye: Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető.
 • Az egyéni munkarenddel rendelkezőt – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem.


X. Az iskola helyiségeinek használati rendje

1. Az informatika teremben és a tornateremben tanítási időben és azon kívül is csak szaktanár felügyelete mellett dolgozhatnak a tanulók. A termekbe ételt, italt bevinni tilos.

2. Az informatika teremben a tanulók a számítógépeket csak rendeltetésszerűen használhatják. Tilos a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni, mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, és módosítani. Tilos továbbá illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni. Engedély nélkül számítógépre programot le-, feltölteni, telepíteni tilos. Bármilyen meghibásodás esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt.

3. Az iskola sportpályája és hátsó játszóudvara csak tanári felügyelettel használható a balesetek megelőzése és a gyors segítségnyújtás érdekében.

4. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:

 • A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. Testnevelés órán fehér talpú vagy nyomot nem hagyó tornacipő, sötét színű nadrág, fehér póló viselése kötelező. A tornaterembe utcai cipőben belépni tilos! Az órán a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót és egyéb ékszereket, mert azok balesetveszélyesek. A tanuló hosszú haját köteles hajgumival összefogni a balesetek megelőzése érdekében. A felszerelés hiánya esetén az ötödik alkalom után szaktanári figyelmeztetés adható.
 • Ha a tanuló nem vesz részt a munkában az órai munkára elégtelen osztályzat adható.
 • Az öltözőkben hagyott értékekért az iskola felelősséget nem vállal.
 • Tanórán szükségtelen zavaró eszközök használata tilos (pl. hanghordozó eszközök).
 • Sportszerek nem rendeltetésszerű használata tilos.
 • Az udvarra csak az arra a célra elkülönített eszközök vihetők ki.
 • A szertárba csak a testnevelő engedélyével szabad bemenni. A szertárból sportszer csak engedéllyel vihető ki.
 • Tartós felmentést csak szakorvos adhat. Felmentést a szülő legfeljebb 3 alkalommal kérhet a tanév folyamán. Könnyítés indokolt esetben kérhető.
 • A testnevelés óra után a tanulók az átöltözést követően az öltözőket tisztán kötelesek átadni a következő osztálynak. Az öltözőt csak átöltözés céljából használhatják a tanulók.


XI. Jutalmazási és büntetési formák

A tanulók jutalmazása

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten

 • példamutató magatartást tanúsít,
  • folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
  • az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
  • az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
  • bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez
  • az iskola dicséretben, jutalomban részesíti.

2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:

 • szaktanári dicséret
  • napközis nevelői dicséret
  • osztályfőnöki dicséret
  • igazgatói dicséret
  • nevelőtestületi dicséret

3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén:

 • szaktárgyi teljesítményért
  • példamutató magatartásért
  • kiemelkedő szorgalomért
  • példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért
  • alsó tagozaton 4 évig kitűnő tanulmányi eredményéért
  • nevelőtestületi dicséretben részesíthetők.

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.

4. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el „ Az iskola kiváló diákja” címet és jutalmat kap, melyet a ballagási ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át.

5. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és jutalmat kap, melyet az iskola közössége előtt vehet át.

6. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.

7. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.

8. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

XII. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések

1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni.

2. Az iskolai büntetések formái:

❖ szaktanári figyelmeztetés,

❖ napközis nevelői figyelmeztetés

❖ osztályfőnöki figyelmeztetés

❖ osztályfőnöki intés

❖ osztályfőnöki megrovás

❖ igazgatói figyelmeztetés

❖ igazgatói intés

❖ igazgatói megrovás

❖ nevelőtestületi megrovás

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.

4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:

❖ az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;

❖ az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása;

❖ a szándékos károkozás;

❖ az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;

❖ ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek.

5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a 2011. évi CXC. törvény (Nemzeti Köznevelési Törvény) 58.§ 3, 4, 5. szakaszában előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az intézményvezető vagy a nevelőtestület dönt.

6. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

7. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a Nemzeti Köznevelési törvény 59.§ 1, 2, 3. szakaszában meghatározott mértékű kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembevételével az intézményvezető, intézményegység-vezető határozza meg. Az alábbi vétségek esetén kötelező érvényűek (az előzőekben már meghatározott) büntetési formák:

 • a késések, mulasztások
  • a tiltott szerek (drog, alkohol, dohánytermék, energiaital) fogyasztása
  • az ügyeletesi rendszabályok megszegése
  • a trágár beszéd, tanulóhoz méltatlan viselkedés

A büntetés valamely fokozatát vonhatja maga után:

 • a szándékos károkozás
  • mások testi és lelki bántalmazása, fenyegetése
  • a tárgyak jogtalan eltulajdonítása

XIII. Záró rendelkezések

A házirendet nyomtatott formában (kivonatosan) minden tanuló (szülő) megkapja beiratkozáskor. Az esetleges módosításról az iskola honlapján informálódhat.

A házirend elhelyezése:

 • az iskolaépület bejáratánál
  • a tantermekben
  • a nevelői szobában,
  • az iskola honlapján

A házirendet – amennyiben törvényi előírás korábban nem indokolja – legalább évenként rendszeresen, illetve valamelyik fél (szülők, DÖK, pedagógusok) kérésére soron kívül felülvizsgáljuk.

Áporka, 2019. szeptember 18.

Hozzászólások lezárva.