Lázár Ervin Program

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központhoz tartozó köznevelési intézményekben is elindult a Lázár Ervin Program, amely az összes általános iskolás tanuló számára lehetővé teszi, hogy évente egyszer eljuthasson színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok bemutatóhelyeire. A program nemcsak az állami fenntartású oktatási intézményeket érinti, hanem az összes 1-8. osztályos diákot a tankerületben, összesen 13 319 tanulót.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának idén elindított programja több mint 41 millió forintot biztosít a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ számára, amelyből minden érintett diák térítésmentesen vehet részt a sokszínű, változatos programokon.


Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Érintett!

Az Áporkai Általános Iskola a Lázár Ervin Program végrehajtása érdekében a tanuló személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használja fel:

 1. Adatkezelő adatai, elérhetősége:

megnevezés: Áporkai Általános Iskola

székhelye: 2338 Áporka, Petőfi S.u.78.

elektronikus levélcím: titkarsag@aporkaiskola.hu

telefon: 06 24 409 168

 •  Adatvédelmi tisztviselő:

név: dr. Gyürki-Thomann Anikó

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.

Elektronikus levélcím: aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu

 • Az adatkezelés célja, jogalapja: Az adatkezelés célja a nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat végrehajtása. A cél megvalósítása érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont alapján jogi kötelezettségét teljesít az adatkezelő.
 • A kezelt adatok köre: A tanuló családi neve, utóneve, osztálya.
 • Az adatkezelés időtartama: Az Nktv. 41. § (10) bekezdés alapján a tanulói jogviszony megszűnésétől számított tíz év. Az Nkt. 23. § (8) bekezdés alapján, ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, akkor a tanuló további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola feladata, és a tanuló adatait az átadó iskola tizenöt napon belül törli a nyilvántartásából.
 • Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás: A tanuló személyes adataihoz az oktatási intézménynek a feladat végrehajtásában részt vevő munkatársai férnek hozzá.

A személyes adatok kezelése aKöznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (a továbbiakban: KRÉTA) elektronikusan történik. Az elektronikus felületet az eKRÉTA Informatikai Zrt. (székhely: 2030 Érd, Retyezáti utca 48.) üzemelteti, mint adatfeldolgozó. A személyes adatok logikai védelméről az eKRÉTA Informatikai Zrt. gondoskodik. Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=4064926.

A Lázár Ervin Program megvalósulásának ellenőrzése érdekében azon programmal kapcsolatosan, amelyen a tanuló részt vett, az előadó-művészeti szervezet nevét és fenntartóját, a program művészeti besorolását, a program helyszínét, a kiegészítő program típusát – az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 6. § (1) bekezdés és 1. melléklet alapján – az Oktatási Hivatal részére köteles továbbítani az oktatási intézmény.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
  • A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy a) mely személyes adatait, b) milyen jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen forrásból, e) mennyi ideig kezeli, f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell.
  • A helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.
  • A törléshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.
  • Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A  b)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.
  • A tiltakozáshoz való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.
 • Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet az 1. pontban megadott elérhetőségen vagy az intézményvezetőnél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikus levélben kérheti.

Az intézményvezető a kérelmet legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az Info tv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.

Hozzászólások lezárva.